მდგრადი განვითარების სამმართველოს ფუნქციები: 
 

  • მდგრადი განვითარების სტრატეგიის მომზადება, მისი ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამებისა და კანონმდებლობის შემუშავებაში მონაწილეობა; 
  • გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების სამინისტროს კომპეტენციის სფეროში არსებული მიმართულებების კოორდინაცია; 
  • მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, შესაბამისი ინოვაციური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა, კომპეტენციის ფარგლებში; მშენებლობის, ენერგოეფექტურობისა და ენერგომარკირების სფეროებში ევროკავშირის შესაბამისი მოთხოვნების შესრულების კოორდინაცია; 
  • მწვანე ეკონომიკის წახალისებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება; 
  • აღნიშნული მიზნების მისაღწევად, კომპეტენციის ფარგლებში, აქტიური თანამშრომლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ბიზნესსექტორსა დასაერთაშორისო ინსტიტუტებთან.


 

საკონტაქტო ინფორმაციატელ: +(999 32) 299 10 72

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©