ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ფუნქციები:
 

  • სამინისტროს ადამიანური რესურსების მაღალი პროდუქტიულობის უზრუნველყოფა; 
  • ადამიანური რესურსების შესაბამისობის უზრუნველყოფა სამინისტროს საჭიროებებთან; 
  • სამინისტროს ადამიანური რესურსების მუდმივი განვითარება სამინისტროს პრიორიტეტების შესაბამისად; 
  • თანამშრომლების მოტივაციის ამაღლების, განვითარების და სამუშაოს შესრულების ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; 
  • თანამშრომლების შერჩევისა და დანიშვნის სამუშაოების ორგანიზება; 
  • თანამშრომლების შეფასების სისტემის შემუშავება, დანერგვა და განახლება; 
  • თანამშრომლების მოტივაციის კვლევა და ანალიზი; 
  • საკადრო ადმინისტრირებისა და საკადრო დოკუმენტბრუნვის სამუშაოების ორგანიზება; 
  • სამინისტროს სისტემაში საჯარო სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის სახელმწიფო პოლიტიკის უზრუნველყოფა, თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად, ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება;
  • სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების ადამიანური რესურსების სამსახურების მუშაობისათვის კოორდინაციისა და მეთოდური ხელმძღვანელობის გაწევა.დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია:

ა) ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის სამმართველო;საკონტაქტო ინფორმაცია:


თეა რუსიტაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი

ელ-ფოსტა: t.rusitashvili@moesd.gov.ge

ტელ: +(995 32) 299 10 16

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ირმა ქარჩხაძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

ელ-ფოსტა: tkarchkhadze@moesd.gov.ge

ტელ: +(995 32)  299 10 60

----------------------------------------------------------------------------------------------------

თამარ ჯანდიერი
ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი

ელ-ფოსტა: tamjandieri@moesd.gov.ge

ტელ: +(995 32) 299 11 07

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

 ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულება

 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2021 ©