ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ფუნქციები:

 

 • ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ენერგეტიკის დარგში დაგეგმილი რეფორმების, ღონისძიებებისა და პროგრამების განხორციელების, ამ პროცესში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მონაწილეობის კოორდინაცია,
 • კომპეტენციის ფარგლებში, მოლაპარაკების წარმოებაში მონაწილეობა და მათთან სამართლებრივი თანამშრომლობა იურიდიული დეპარტამენტის ჩართულობით; 
 • ენერგეტიკის დარგში საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით საქმიანობის წარმართვა და კოორდინაცია; 
 • ენერგეტიკული პროფილის საერთაშორისო ორგანიზაციების შესაბამისი სტრუქტურების საქმიანობაში მონაწილეობა, კომპეტენციის ფარგლებში; 
 • ევროინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით დაგეგმილი პროექტების, პრეზენტაციების, შეხვედრებისა და სხვა ღონისძიებათა შესახებ ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, ანალიზი, ანგარიშის მომზადება, ასევე სამინისტროს ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი წინადადებების წარდგენა; 
 • ენერგეტიკის დარგში სხვა სახელმწიფოების ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან სამინისტროს ურთიერთობის კოორდინაცია; 
 • იურიდიულ დეპარტამენტთან კოორდინაციით საერთაშორისო ხელშეკრულებების პროექტების განხილვა-მომზადება, მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მიღება, დასკვნების მომზადება, ხელშეკრულებების ხელმოწერისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა მოქმედებათა კოორდინაცია; 
 • განახლებადი ენერგიების სფეროში საკანონმდებლო ბაზის განვითარების ხელშეწყობა, საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოციირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული დირექტივების შესაბამისად; 
 • განახლებადი ენერგიების უპირატესი ათვისებისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი პროგრამების შემუშავება და დანერგვა, საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით; 
 • ენერგოეფექტურობის სფეროში საკანონმდებლო ბაზის განვითარების ხელშეწყობა, საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოციირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული დირექტივების შესაბამისად; ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი პროგრამების შემუშავება და დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით; 
 • ენერგეტიკის სფეროში კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების საკითხების კოორდინაცია, პროგრამების შედგენისას ეკოლოგიური მოთხოვნებისა და ენერგოდამზოგველი პოლიტიკის ოპტიმალურად გათვალისწინებით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, კომპეტენციის ფარგლებში; 
 • საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება, ელექტროენერგეტიკის, წიაღისეული სათბობის, ენერგოეფექტურობის, კლიმატის ცვლილებისა და განახლებადი ენერგიების კუთხით; ენერგეტიკის დარგში ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება და სამართლებრივი ბაზის განვითარება, კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოციირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული დირექტივების შესაბამისად.

 

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია:


1.ენერგეტიკის დარგში საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველო

2. ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების პოლიტიკის ხელშეწყობის სამმართველო

 


საკონტაქტო ინფორმაცია:


ზაზა ჩიხრაძე
დეპარტამენტის უფროსი 

ელ-ფოსტა: zchikhradze@moesd.gov.ge  
ტელ: +(995 32) 235 78 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------


მარგალიტა არაბიძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ელ-ფოსტა: marabidze@moesd.gov.ge
ტელ: +(999 32) 235 78 27

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ანა მაისურაძე
ენერგეტიკის დარგში საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი  (მ.შ.)

ელ-ფოსტა:  amaisuradze@moesd.gov.ge
ტელ: +(995 32) 235 78 36

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ნატალია ჯამბური
ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების პოლიტიკის ხელშეწყობის სამმართველოს უფროსი 

ელ-ფოსტა: njamburia@moesd.gov.ge
ტელ: +(995 32) 235 78 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

დამატებით ამ თემაზე
დაგვიკავშირდით

1403
2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©