აწარმოე საქართველოში
პროგრამა მიმართულია წარმოების განვითარებისა და წახალისებისაკენ, რომლის მთავარ მიზანს მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე-სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა წარმოადგენს.
სტარტაპ საქართველო
სივრცითი მოწყობა, ქალაქთმშენებლობა და მშენებლობა
სამრეწველო ენერგოეფქტურობა
ტურიზმი
ტრანსპორტი
კავშირგაბმულობა, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიები
სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფები ახორციელებენ პროექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფოსტის და ინოვაციების სფეროების სრულყოფას და მდგრად ინოვაციურ განვითარებას.
საგარეო ვაჭრობა


დაგვიკავშირდით

2 99 11 11
2 99 11 70

შიდა აუდიტი

2 99 11 61
2 99 11 70

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2017 ©